Policy

Stockholms Hiss-Service AB är certifierade enligt ISO9001, ISO14001 och ISO45001. Miljöansvarig / kvalitetsansvarig är Mikael Pettersson, mikael.pettersson@stockholmshiss.se

Kvalitetspolicy

Inom Stockholms Hiss-Service AB bedriver vi försäljning, montering, service, reparationer av hiss samt smide och därmed förenlig verksamhet.

Vi ska vara flexibla och lyhörda för kundens, även slutkundens krav och önskemål. Våra kunder skall kunna lita på att leveransen sker i rätt tid och med rätt kvalitet. Vi lämnar helhetslösningar på våra produkter och tjänster. Vi ger inte bara “produkt”- service utan även “personlig” service till kunden.

För att uppnå detta ska alla medarbetare:

 • Vara servicevänliga
 • Ge kunden vad de förväntar sig (funktion / utförande / garanti)
 • Hålla tidplaner
 • Ha en anpassad utbildning för sina arbetsuppgifter och känna till vår kvalitetspolicy och aktivt bidra till att våra mål uppfylls samt att vår verksamhet, våra rutiner och arbetssätt ständigt förbättras.

För att ständigt förbättras ska vi:

 • Följa upp projekt, felsökning, service, m.m.
 • Ständigt förbättra vårt kvalitetsarbete och följa alla lagar och regler
 • Vara lyhörda för kundens önskemål
 • Ständigt uppdatera kvalitetsmålen
 • Gör vi en årlig kundutvärdering

Miljöpolicy

Vi skall genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, ägare, anställda, allmänhet och myndigheter. Miljöfrågorna skall införlivas i alla delar av vår verksamhet.

Här nedan nämnda punkter åskådliggör vår inställning:

 • Vi skall med en helhetssyn, ständig förbättring och miljömål eftersträva låg påverkan på miljön.
 • Vi skall följa tillämplig miljölagstiftning samt de lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av.
 • Vi skall i all verksamhet hushålla med naturresurser och energi.
 • Vi skall sätta människors hälsa och säkerhet i centrum.
 • Vi skall informera och stimulera vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet.
 • Vi skall ställa lika höga miljökrav på leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners som vi ställer på vår egen verksamhet.

Arbetsmiljöpolicy

Denna verksamhet innebär inte några större arbetsmiljörisker, och vi klarar de krav på verksamheten som uppställs i lagar och myndigheters föreskrifter. Vi är medvetna om vårt arbetsmiljöansvar och bevakar detta ansvar så att vi med god marginal lever upp till föreskrifter och gällande normer.

Arbetsmiljön i Stockholms Hiss-Service AB ska inte utsätta medarbetare för ohälsa eller olycksfall, och arbetsmiljön på vår arbetsplats ska vara god med hänsyn till arbetets natur.

En trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö är en miljö som är så god att varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete. Det är även en miljö som innebär en frånvaro av risker. Därför ska en ärlig och öppen attityd råda på arbetsplatsen, och samtliga medarbetare ska ges möjlighet till påverkan i den egna arbetssituationen. Vi ser en bra och trivsam arbetsmiljö som en utav förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga, samt ha större möjligheter att rekrytera nya kvalificerade medarbetare.

Chefer och arbetsledare har ansvaret för sådana arbetsmiljö- och yttre miljöfrågor som direkt påverkas av de olika beslut som de tar. I ansvaret ligger att inom sina befogenheter skapa en så god arbetsmiljö och yttre miljö som möjligt.

Även varje medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö, då det ankommer på var och en att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön. I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl.

Vid nyinvesteringar, ny- eller ombyggnader eller andra förändringar i verksamheten ska arbetsmiljö- och miljöfrågor diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda. På så vis kan och ska därefter åtgärder vidtas för att i möjligaste mån förebygga negativa effekter och minimera risker på arbetsmiljö och yttre miljö.

Miljöansvarig/kvalitetsansvarig